Naturvård & skogsvård i och omkring tätort

Tätortsnära skogar och grönområden:

Acre är specialister på skötsel av tätortsnära skogar och grönområden. Genom flera lyckade projekt har vi skaffat oss den kunskap som behövs för att kunna utföra dessa uppdrag med en hög kvalitetsnivå. Vid skötsel av sådana skogar och grönområden ligger fokus många gånger på natur- och rekreationsvärden.

Tillsammans med beställare väljer man rätt typ av röjning, gallring eller avverkning. Vid röjning vill man exempelvis ta fram siktlinjer för att öka trygghetskänslan men också för att öka rekreativa värden. Friställa träd som är värdefulla tex stora ekar. Våra mindre skogsmaskiner säkerställer att påverkan på rötter och mark minimeras men utan avkall på framkomligheten.

Inom Naturreservat och Skyddade Områden gäller särskilda regler och hänsynstaganden. Dessa områden kan vara besöksplatser för rekreation och då vill man underlätta detta, samtidigt som man vill gynna den biologiska mångfalden, skydda och utveckla arter. Allt för att göra landskapet levande.

Se fler tjänster