Underhållsröjning av kraftledningar och järnväg

Inom ramen för våra skogliga tjänster erbjuder vi tjänster som syftar till att minimera driftstörningar och bidra till en höjd säkerhet, och då både ur drift- och personsäkerhet. Serviceverksamheten syftar till att bygga långsiktiga relationer tillsammans med våra kunder och erbjuda dem trygga avtal för förebyggande underhåll och akut störningsavhjälpning. All personal som arbetar invid elkraftsanläggningar har genomgått de utbildning som krävs för respektive område. Säkerheten går alltid först, därför finns processer och säkerhetsdokument tillgängligt för all personal i alla projekt som rör elarbeten. Verksamheten är bemannad med personal med kompetens för:

  • Projektledare för underhållsröjning av kraftledningar och järnväg
  • Röjningspersonal för underhållsröjning av lokalnäts ledningar
  • Röjningspersonal för underhållsröjning av region- och stamnätsledningar
  • Röjningspersonal för underhållsröjning av järnväg
  • Arborister för trädarbeten invid kraftledningar och järnväg
  • Tillstånd för förvaring och användning av Safe-T-Cut ( pentyl )

Kvistning och röjning i kraftledningsgatan (lokalnät)

Vid underhållsröjning av lokalnätsledningar är skogsgatan oftast inte trädsäker utan mellan 6-10 meter bred. Det innebär att träd som faller mot kraftledningen när faserna. Därav är det tre arbetsmoment som vi genomför, bottenröjning av ledningsgatan, kantträdsfällning av kantträd samt kvistning av grenar på träd i kantzonerna. Alla dessa moment utförs för att skapa en så säker skogsgata för att elleveransen hos nätägaren skall vara så hög som möjligt samt för att upprätthålla personsäkerheten. Vi på Acre är ett innovativt företag och vi tittar alltid på nya branschanpassade lösningar för att göra arbetsmiljön bättre för våra medansvariga.

Bottenröjning och kantträdsfällning av region och stamnätsledningar

Vid underhållsröjning av region- och stamnätsledningar är skogsgatan trädsäker. Det innebär att inga träd som faller mot kraftledningen får nå in inom bestämda säkerhetsavstånd. Röjningsarbetet genomförs i två moment, bottenröjning av skogsgatan samt fällning av utstämplade kantträd.

Underhållsröjning av järnväg

Tågen måste komma i tid, därför underhåller man sidoområdet invid järnvägar med återkommande intervaller. Vi röjer sly och buskar så att lokföraren kan se alla signalskyltar och ljussignaler utmed banan, och vi tar bort enskilda träd eller hela trädbestånd som utgör en fara för anläggningen. Här kommer ofta arboristens kunskaper till användning då det ofta är komplicerade arbeten och vi behöver plocka trädet uppifrån och ner eller beskära. Vi på ACRE har självklart mycket hög kompetens för alla slags trädarbeten.

Störningsarbeten och sprängning med Safe-t-Cut

När ovädret har dragit fram och skapat oreda har ofta en massa träd som har fallit. Träd ligger över kraftledningar, järnvägar och viktiga samhällsfunktioner riskeras slås ut. ACRE är en viktig aktör, för att med kort varsel kunna rycka ut och arbeta under svåra förhållanden för att få bort träd som stör ut viktiga funktioner. Vid dessa arbetsmoment använder vi oss ofta av sprängmedel för att kunna spränga av träden. Arbetsmetoden kallas för Safe-T-Cut vilket är pentyl stubin som läggs runt trädet så att det skjuter av träfibrerna. Metoden är ett isolerat sätt att arbeta på ( AMS arbete ) och är nödvändigt att använda då inte alltid ledningarnas spänning är bruten. Träden kan också hänga eller luta på ett sådant sätt att det är direkt livsfarligt att befinna sig med ett motorsåg i dess direkta närhet. Under dessa förhållanden är vår arbetsmiljö väldigt farlig och utmanande. Vår personals säkerhet är det viktigaste för oss, därför har vi skapat upp säkerhetsdokument som skall fyllas i efter att man identifierat riskerna på arbetsplatsen. Man väljer arbetsmetod beroende på alla de omständigheter som identifierats och dokumenterats i riskanalysen.

Alla som arbetar på Acre AB har rätt till en säker arbetsplats.

Se fler tjänster