ACRE AB

Inledning

Insamling, behandling och användning av personuppgifter
Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.
Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Typiska personuppgifter är namn, adress och e-post-adress. Även foton på personer klassas som personuppgifter.

Ansvar
Individens personliga integritet och säkerheten för dennes personuppgifter är viktig för oss, då vi ansvarar för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Denna dataskyddspolicy beskriver vår behandling av personuppgifter.

Tillämpning

För vem gäller policyn
Integritetspolicyn gäller kunder och leverantörer.

För vad gäller policyn
Integritetspolicyn reglerar hur vi samlar in och behandlar personuppgifter för vårt tjänsteutbud inom skogsskötsel. Policyn reglerar även hanteringen av personuppgifter för individer hos de parter som vi har en affärsrelation med, både som leverantörer och kunder.

Ansvar

Personuppgiftsansvarig
ACRE AB är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker avseende dina personuppgifter. Vi ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgiftsbiträde
Det förekommer situationer där vi endast är personuppgiftsbiträde åt tredje man. När vi behandlar personuppgifter som ett personuppgiftsbiträde sker det på uppdrag av tredje man och vi är då bundet av de instruktioner som getts av den personuppgiftsansvarige. I dessa situationer kan vi inte garantera att sådan behandling kommer att ske i enlighet med denna Integritetspolicy.

Underbiträden
Det förekommer situationer där vi anlitar leverantörer för att utföra tjänster åt oss, för någon av våra kunders räkning. Behandlingen av personuppgifter hos dessa leverantörer regleras i underbiträdesavtal.

Behandling av personuppgifter för kunder och leverantörer

Personuppgifter behandlas endast för de ändamål och syften som beskrivs i denna datapolicy.
Vi behandlar personuppgifter om dig som kunder eller leverantörer för att:
• ni ska kunna ta del av de tjänster vi erbjuder
• kunna skicka er relevant information
• administrera vår relation till er i form av exempelvis uppdrag eller reklamationer
• möjliggöra och utveckla vår affärsrelation

Personuppgifter som vi lagrar och samlar in sker huvudsakligen genom att du som kund beställer en tjänst eller kontaktar oss. Som leverantör sker insamlingen i form av att du lämnar personuppgifter till oss i samband med upprättande av leverantörsavtal.

Vi samlar huvudsakligen personuppgifter om:
• Namn
• Adress
• Telefonnummer
• E-post
• Organisationsnummer

Lagring

Vi kommer inte att lagra dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges ovan eller så länge vi är skyldiga att lagra dina personuppgifter enligt lag. Därefter kommer dina uppgifter att raderas. Gallringen följer de rutiner som är uppsatta.

Rättigheter

Du har, när som helst, kostnadsfritt en gång om året, rätt att begära information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats. Din begäran ska vara skriftlig och personligen undertecknad samt innehålla dina kontaktuppgifter. Detta för att vi ska kunna säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.
Om du anser att de personuppgifter vi har behandlat är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dessa personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort.
Vi kan komma att neka din begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart ta bort vissa uppgifter. Detta kan exempelvis gälla bokföringslagen. Nekandet kan också hänföras till att uppgifter utgör allmänna handlingar eller då det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, så som obetalda skulder.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi får använda dina personuppgifter.
Du har även rätt att begära att den behandling vi gör begränsas.
Enligt dataskyddsförordningen har dur rätt att begära att få de uppgifter som rör dig överförda till en annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning för detta är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.
Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt, har du rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen.
Om du vill hantera dina rättigheter, t.ex. beställa ett registerutdrag eller begära rättelse eller radering av dina personuppgifter, ber vi dig kontakta ansvarig för dataskyddsfrågor, joacim.wendel@acre.se

Skydd av personuppgifter

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade.

Uppgifter till tredje part

Vi kommer inte sälja, lämna ut eller sprida personuppgifter till tredje part, så som kund, leverantörer, underleverantörer, och samarbetspartners, annat än i avseende för att kunna utföra och tillhandahålla tjänst. Sådan tjänst kan gälla löneadministration eller för att uppfylla lagkrav, så som upplysningar till Skatteverket om RUT-avdrag.

Ändringar

Vi förbehåller sig rätten att revidera denna policy. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av denna policy. En rekommendation är därför att läsa denna policy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar.

Kontakt